Beleidsplan

Algemeen Beleidsplan

Algemeen / Visie:
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken helpt bij de vorming van ieders identiteit en is van waarde voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. het verwerven, in stand houden, herstellen, bewaren en archiveren van cultuurhistorische goederen en gegevens, in welke vorm dan ook, betreffende het kerkdorp Milsbeek e.o. en zijn (oud-) inwoners
b. het (doen) onderzoeken, publiceren, tentoonstellen en beschikbaar stellen, in welke vorm dan ook, van de hierboven vermelde goederen en gegevens.
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarplannen:
Voor elk jaar stelt SCM een jaarplan op met activiteiten waaraan zal worden gewerkt. Het jaarplan is een gedetailleerde uitwerking van de hieronder op hoofdlijnen beschreven items.
In het jaarplan wordt tevens een voorlopige planning opgenomen voor de daaraan volgende jaren.

Hoofdlijnen:
SCM houdt zich bezig met het volgende:

Monumenten
Publicaties en informatievoorzieningen
Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
Externe samenwerking
Archivering
Wandel- en fietsroutes
Financiën
Ad 1. Monumenten:
SCM zal zich blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn, te behouden voor toekomstige generaties.
Hierbij gaat het om:

Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Overige / eigen monumenten.
Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen:

Public relations
SCM wil zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van de cultuur en historie in Milsbeek. SCM geeft hierbij de nodige aandacht aan een goede informatievoorziening via haar website en via de media.
Informatieborden en bewegwijzering
SCM bevordert het plaatsen van informatieborden bij objecten van derden. Bij eigen objecten plaatst en onderhoudt SCM deze zelf.
Met de lay-out en materiaalkeuze van de borden sluit SCM zoveel mogelijk aan bij het gemeentelijk model.
Boekuitgaven
SCM geeft boeken uit die direct betrekking hebben op de cultuur en historie van Milsbeek e.o. zijn (oud-) inwoners.
Op verzoek van derden ondersteunt SCM initiatieven bij het uitbrengen van familieboekjes en andere uitgaven. Daarbij deelt SCM alle beschikbare informatie.
Overige uitgaven / publicaties
Van boeken en/of andere uitgaven die analoog niet meer beschikbaar zijn publiceert SCM zoveel mogelijk digitale versies op haar website.
Website
Op de website kan kennis worden genomen van cultuurhistorische informatie en de activiteiten daar omheen.
Facebook
Het gebruik van dit medium zal te zijner tijd bij de publicaties en informatievoorzieningen worden ingezet.
Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers:

Historische avond
Jaarlijks organiseert SCM voor haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers in maart een historische avond. Overige belangstellenden zijn tegen een kleine vergoeding welkom.
Het grootse deel van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal die betrekking hebben op de cultuur en historie van Milsbeek e.o.
Jubilerende verenigingen of instanties kunnen hierin een bijdrage in de vorm van een eigen presentatie leveren.
Excursie
Jaarlijks organiseert SCM in het najaar voor haar donateurs een excursie met een cultureel en/of historisch thema. Vrijwilligers van SCM die geen donateur zijn worden hier eveneens voor uitgenodigd.
Van tijd tot tijd organiseert SCM voor haar vrijwilligers een bijeenkomst of excursie met een cultureel en/of historisch thema.
Ad 4. Externe samenwerking:

Naast de contacten met de gebruikelijke overheidsinstanties, zoals gemeente, provincie en waterschap, zal SCM ook contact zoeken met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstelling. SCM wil deze contacten onderhouden en versterken.
Met name denkt SCM hierbij aan lokale instellingen zoals Stichting SL!M, Stichting De Oude Pottenbakkerij, de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Stichting Monarch, Radio Culthis en het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
SCM volgt de ontwikkelingen van werken en voorzieningen van derden. Daarbij vraagt SCM aandacht voor de cultuurhistorische waarde van deze voorzieningen en/of objecten van Milsbeek e.o.
Zo mogelijk neemt SCM zitting in werkgroepen en klankbordgroepen om deze voorzieningen te waarborgen en indien mogelijk met de uitvoering van die projecten het cultuurhistorisch deel te versterken.
SCM neemt deel aan de landelijke Open Monumentendagen indien het een cultuurhistorisch thema betreft waarover SCM informatie beschikbaar heeft.
Ad 5. Archivering:
Het archiveren van de binnen de doelstelling genoemde relevante informatie is een doorlopend proces.
Het archiveren vindt plaats in digitale en analoge vorm. Het analoge archief bestaat uit twee brandvrije kasten waarvan de inhoud zoveel mogelijk wordt gedigitaliseerd. Digitale informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt dagelijks een synchronisatie plaats. Dit systeem van digitale opslag biedt voldoende waarborgen tegen verlies en voor de beveiliging van informatie.
De digitale documenten van het bestuur worden in een cloud opgeslagen. Deze cloud wordt beheerd vanaf de laptop van het secretariaat.
De bewerking van documenten vindt thuis plaats op de PC’s van de individuele bestuursleden. Op de PC’s, laptops en smartphones van de bestuursleden wordt zo weinig mogelijk informatie opgeslagen. Een uitzondering hierop zijn zeer grote bestanden zoals die van in ontwikkeling zijnde boeken.
De PC van het secretariaat is in het back-upsysteem aan de servers gekoppeld.
Bij het verwerken en opslaan van (persoons)gegevens volgt SCM de regelgeving van de AVG.

Ad. 6. Wandel- en fietsroutes:
Het streven van SCM is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden. Dat vindt plaats door derden ontwikkelde knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers en door SCM zelf ontwikkelde wandelroutes.
Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. SCM ziet er op toe dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijke instanties en instellingen.
Daar waar dit onder haar verantwoordelijkheid valt verricht SCM met haar vrijwilligers zelf het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overlegt SCM met de betreffende instanties.
SCM steunt het initiatief van “Wandelgidsen Milsbeek’ door het beschikbaar stellen van cultuurhistorische informatie.

Ad 7. Financiën:
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers probeert SCM de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere projecten is de steun van derden onontbeerlijk: daarbij zal een beroep worden gedaan op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en overige instellingen.
Soms zal een eigen bijdrage van SCM noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en vriendinnen en de belangeloze inzet van vrijwilligers zal SCM in staat zijn eigen bijdragen te leveren, respectievelijk de kosten te drukken.
Voor het beheer en het onderhoud van de gerealiseerde projecten, zullen in het verleden opgebouwde middelen toereikend moeten zijn.
Het is zaak de eigen middelen op peil te houden c.q. te verhogen door middel van donaties, subsidies, sponsorgelden en overige baten.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2019.

De voorzitter, De secretaris,
A.W.J. Frenken G. Hendriks