Op 20 mei 2016 om 16.00 uur was het zo ver: het struinpad langs de Tielebeek werd officieel geopend in bijzijn van ongeveer 80 aanwezigen. De opening was op de plaats waar de Ketsestraat, het Kreupelpad en de Vliegop bijeenkomen. Dat is tevens het startpunt van het struinpad. Toespraken werden gehouden op een aanhangwagen, passend in de landelijke omgeving.

Ronald Starrenburg heette namens de werkgroep struinpad de aanwezigen welkom. Hij refereerde aan de filosofie achter het struinpad: recreatie, Maas, historie en natuur.
Ronald lichtte de rol toe die de nabije omgeving heeft gespeeld in het verleden. De circumvallatielinie die Frederik Hendrik liet aanleggen tijdens de belegering van het Genneperhuis in 1641 bevond zich vlak bij de stenen brug. En in de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter een zware verdedigingslinie in het gebied opgeworpen.

De eerste aanzet van het struinpad kwam na de sluiting van Steenfabriek Milsbeek (Wienerberger) van buurtcomité Bloemenstraat en omgeving. Een van de wensen was om de Maas beter bereikbaar te maken. Toen de plannen voor de reconstructie van de Tielebeek bekend werden kwamen de plannen voor een struinpad in een stroomversnelling. De Stichting Cultuurbehoud, met name in de personen Wim Bindels en Martien Holthuysen, adopteerde het idee van het struinpad, hierbij ondersteund door SL!M in de persoon van Ronald Starrenburg. Daarna hebben vele partijen hun medewerking en ondersteuning aan het Struinpad gegeven. Er is veel werk verzet, zowel door professionals als vrijwilligers.

Martien Holthuysen vertelde over het behoud van de Stenen Brug bij de Vliegop, vroeger en ook nu nog een belangrijke schakel in de verbinding van Milsbeek met Middelaar, Sint Agatha en Cuyk. Tevens werd de ijzeren brug van het smalspoor van Steenfabriek Milsbeek voor vervoer van klei weer bereikbaar gemaakt.
"Problemen" waren er bijvoorbeeld toen de werkgroep constateerde dat een aantal poorten aan de verkeerde kant van de beek waren geplaatst. "Sorry, de tekeningen zijn aangepast" was het antwoord.
Naast al bestaande borden werden er 9 nieuwe informatieborden langs het struinpad geplaatst. Via een QR-code op de borden is een website met aanvullende informatie bereikbaar.

Martien noemde ook de familie Sengers voor hun medewerking bij de aanleg van het struinpad over hun landgoed, onder andere langs het poldermolentje. Diverse bedrijven en instanties verleenden hun medewerking. De begroting bedroeg € 25.000, exclusief de kosten die het waterschap Peel en Maasvallei voor zijn rekening nam zoals het plaatsen van de stapstenen in de beek en een donatie. De Gemeente Gennep schonk en plaatste een picknickset bij het beginpunt van het struinpad. Het IKL gaf een donatie omdat het struinpad natuurgebied "De Gebrande Kamp" beter bereikbaar maakt. Natuurmonumenten zorgde voor het plaatsen van een informatiebord. Staatsbosbeheer gaf ondersteuning, IVN droeg bij voor de toekomstige ontwikkeling van natuur en VNC plaatste hekken. Rijkswaterstaat verleende de benodigde vergunningen en financierde een deel van de werkzaamheden. IDDS leverde kaarten aan van stellingen en mijnenvelden van de Tweede Wereldoorlog. Met SL!M werd intensief samengewerkt. Kern Met Pit nomineerde het project voor de prijs "Kern met pit award 2017".

Als voorzitter van SLIM dankte Ronald Starrenburg de buurtvereniging "De Sprokkelaars" voor hun medewerking, bijvoorbeeld bij het kappen van struiken en bomen op de route. Aannemer Gerrie Beelen werd bedankt voor ondersteuning bij onder andere betonwerken. De Sociëteit Sint Jansberg heeft de stenen brug schoongemaakt en zal ook in de toekomst de brug onderhouden. De praktische werkgroep van SL!M werd bedankt voor leggen van de funderingen voor de informatieborden. Van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek werden de vrijwilligers bedankt die vele werkzaamheden hebben verricht, met name Martien en Wim.
Ronald bood de familie Sengers een bos bloemen aan voor hun medewerking. "Deze bos bloemen staat tevens symbool voor onze dank aan alle vrijwilligers die dit project mogelijk maakten", aldus Ronald. "Ik dank en feliciteer jullie allen".

Na de hiervoor beschreven toespraken was het tijd voor de officiële opening van het struinpad. Martien Holthuysen vertelde dat niet voor het doorknippen van een lint was gekozen, maar voor het te water laten van twee houten klompen in de Tielebeek als symbool voor de verbinding van de mens met de "peppels" in de omgeving en met de rivier de Maas. De klompen waren voorzien van de QR-code waarmee wethouder Welles via zijn smartphone de website van het struinpad opende. Hierop verscheen de naam van het struinpad: "Struinpad Milsbeek". Vervolgens lieten de wethouder en Martien de twee klompen te water waarna deze rustig wegdreven richting Maas.

Wethouder Welles feliciteerde de werkgroep struinpad, Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en SLIM met het bereikte resultaat. Een groot project met liefst 19 deelprojecten in het plangebied. Ook voor de Gemeente Gennep was een felicitatie op zijn plaats omdat door zelfwerkzaamheid van de gemeenschap een mooi project was gerealiseerd. "Dit past in het overheidsbeleid om terug te treden en meer over te laten aan de burger. Bovendien sluit het struinpad perfect aan op de nieuwe recreatieve visie van de gemeente", aldus wethouder Welles. Hij prees de Stichting Cultuurbehoud dat zij ondanks hun belangstelling voor "oude cultuur" toch meegingen met de tijd door het gebruik van de QR-code, smartphone en website. Tot slot had hij een tip: "Blijf goed contact houden met de ambtenaren van de gemeente!" 

Tenslotte bood de wethouder namens het gemeentebestuur een "dummy" aan van een door de gemeente te schenken en plaatsen lessenaartje met de tekst "Struinpad Milsbeek".

Martien bedankte vervolgens de Gemeente Gennep en de ambtenaren. Ook vermeldde hij dat langs het struinpad op het Bultjesfeld een hoogstamboomgaard zal worden aangeplant. Daarna noemde hij nog enkele wensen voor de toekomst. Zo zou de werkgroep graag het poldermolentje willen conserveren of zelfs restaureren. Ook het doortrekken van het struinpad langs de Maas tot bij het Genneperhuis is een wens.

Na de formaliteiten namen de aanwezigen een stukje van het struinpad tot bij het informatiebord bij de Stenen Brug in gebruik. Na terugkomst werd er onder genot van een drankje nagepraat en genetwerkt.

Het "Struinpad Milsbeek" is nu officieel geopend. Het is een prachtige route om te wandelen die we U van harte aanbevelen. De totale lengte van het struinpad is 4,2 km. Een folder van het "Struinpad Milsbeek" is verkrijgbaar bij Eethuis De Diepen, bij SPAR Milsbeek en bij de VVV's Gennep en Plasmolen voor een bedrag van € 0,50.

Tekst: Teun Theunissen
Foto's: Nelly van de Ven

 

Werkgroep Struinpad Milsbeek bedankt!

Vele maanden is de werkgroep bezig geweest met de voorbereidingen en de uitvoering van het struinpad. Het werk van vele uren verricht door veel vrijwilligers. Het struinpad is nu klaar en wacht om met vele voeten betreden te worden.
In de korte tijd dat ik bij onze stichting betrokken ben, vanaf januari jl. als voorzitter, heb ik kunnen constateren dat er ontzettend veel werk is verzet zowel op het administratieve als fysieke vlak. Dat onder leiding van Wim Bindels namens buurtvereniging De Sprokkelaars, Ronald Starrenburg namens de Stichting Samenleven in Milsbeek (SL!M) en Martien Holthuysen namens de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.
Ronald refereerde in zijn toespraak tijdens de opening aan wel meer dan 1000 e-mailberichten die zijn uitgewisseld om tot het resultaat te komen dat er nu ligt. Het merendeel van deze berichten is in cc-vorm onder meer ook naar mij verzonden. Ik heb daarbij kennis kunnen nemen van een bericht over een kleine onwillig schroefje voor een informatiebord tot een bericht over grote stapstenen van enkele tonnen zwaar; van een klein berichtje voor het maken van een afspraak tot het opstellen van een projectplan; berichten over het opstellen van teksten op de informatieborden tot het maken van een website en QR-code; het aanvragen van subsidies en verzoeken tot medewerking bij diverse stichtingen, verenigingen, bedrijven, particulieren en instellingen; de deelname aan Kern met Pit en ga zo maar door.
Ik laat mij niet verleiden tot het noemen van namen want dan ga ik in de fout. Dus, iedereen heel veel bedankt voor al het werk dat werd verricht.
Een uitzondering maak ik echter wel voor ons drietal, ook vrijwilligers! Martien, Wim en Ronald, namens Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, heel veel dank voor jullie enorme inzet voor "ons struinpad".

Nu ga ik wandelen/struinen, jullie ook?

Ton Frenken, voorzitter Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

De website van het geopende stuinpad op 20 mei 2016 is te vinden op :

https://cultuurbehoudmilsbeek.nl/wandelroute/

Of klik op de foto

cultuurbehoud milsbeek struinpad website

 

Zaterdag 5 maart 2016 hebben een tiental vrijwilligers van buurtvereniging “De Sprokkelaars” werkzaamheden verricht ten behoeve van het struinpad.

In de vroege ochtend en met een temperatuur van iets minder dan nul graden is de groep enthousiast begonnen met het weghalen van begroeiing rond het te behouden smalspoorbruggetje in de Gebrandekamp. Door de begroeiing was het bruggetje al lange tijd niet meer zichtbaar. Ook blokkeerde de begroeiing aan één kant de doorgang. Het was erg zwaar werk, vooral in het gedeelte waar de beek onlangs is gereconstrueerd. Door de reconstructie is de kleibodem nog erg zacht, ook door de vele regenval van de laatste weken. Komende maanden moet deze grond nog harder worden. Met het verwijderen van de bosschages is dit gedeelte van het wandelpad  nu ook bruikbaar als struinpad voor de wandelaar. Tevens is het smalspoorbruggetje zichtbaar gemaakt voor allen die er passeren.

Met deze actie door vrijwilligers is het project struinpad Milsbeek weer een stukje verder gekomen richting realisatie voor 20 mei 2016 De officiële ingebruikname van het pad staat namelijk op die datum gepland.

 klik hier voor de website : Struinpad

Met “Maasstruinen” gaat Milsbeek voor “Kern met Pit”

Door Wim Bindels

Het buurtcomité “No Stone Base” heeft indertijd een plannetje gemaakt voor de realisering van een wandelpad langs de boorden van de Maas, de Niers en de Teelebeek. Dit gebeurde in het verlengde van het voorstel om in de voormalige steenfabriek o.a. een bezoekerscentrum te realiseren. De bedoeling was om hierbij gebruik te maken van plannen die er bestonden voor het maken van natuurvriendelijke oevers langs de Maas, de herinrichting van de Gebrande Kamp en het natuurlijker maken van de Teelebeek. Het plan werd vervolgens in het programma van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek opgenomen met als doel om langs het wandelpad ook aandacht te vestigen op de historie van het gebied. Helaas stagneren de plannen voor een nieuwe bestemming van de voormalige steenfabriek onder andere omdat er nog geen overeenstemming is tussen eigenaar Wienerberger en de gemeente Gennep.

De plannen voor de herinrichting van de Teelebeek werden begin 2015 wel concreet en in dat voorjaar werd er een inspraakbijeenkomst gehouden. Hier kon kennis genomen worden van het plan “Herinrichting Tielebeek” van het Waterschap Peel- en Maasvallei. Dit plan heeft betrekking op de benedenloop van de Teelebeek tussen de Rijksweg en de uitmonding in de Maas. Het doel is om de natuurfunctie van de beek en de ecologische waarde te verhogen. Dit gebeurt o.a. door de beek plaatselijk te versmallen en ondieper te maken, ze een slingerend (meanderend) verloop te geven en de onvoldoende functionerende vistrappen en de andere stuwen te verwijderen. Dit alles moet een betere vismigratie tussen de Maas en de voet van de stuwwal mogelijk maken. Nieuwe duikers maken de beek ook passeerbaar voor kleine zoogdieren waaronder de in dit gebied voorkomende das.
Na kennisname van de plannen is een werkgroep geformeerd die behalve mijzelf bestaat uit Martien Holthuysen (namens de stichting Cultuurbehoud) en Ronald Starrenburg (voorzitter van de stichting SL!M). Het doel was om de mogelijkheden te onderzoeken voor realisering van het struinpad “Maasstruinen”. Er werden o.a. gesprekken gevoerd met ambtelijke vertegenwoordigers van het Waterschap Peel- en Maasvallei, bestuurslid Bert Felling, het bureau Kragten (ontwerper van het plan), Rijkswaterstaat, het IVN, Jan Peter Sengers en de gemeente Gennep. Door het Waterschap werd de medewerking toegezegd voor de inrichting en het medegebruik en het onderhoud van een geprojecteerd pad langs de beek. Ook werd een bijdrage van € 5000,-- toegezegd voor het plaatsen van informatiepanelen met daarop gegevens over historische objecten. Eveneens werd toegezegd om het overbodig geworden oude stenen bruggetje op de Vliegop niet te slopen maar als historisch element te behouden.
Verder werd medewerking verkregen van onze buurtgenoten Jan Peter en Anja Sengers voor het deel van het beoogde struinpad dat door het gebied “De Bulten” loopt met de restanten van het unieke poldermolentje. Inmiddels is zowel het voormalige boerderij-café “Bloemendal” als het poldermolentje op voorstel van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek als gemeentelijk monument bestemd. Enkele jaren geleden is op voorstel van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek met medewerking van het Nederlands Cultuurlandschap en het IKL rond het oude poldertje van de familie Sengers een beplantingsplan gerealiseerd. De familie Sengers werd hiervoor onderscheiden met de “Gouden Mispel”. Zij hebben het voornemen om in de toekomst voor hun eigendom een landgoedbestemming aan te vragen. Vooruitlopend hierop heeft men zich bereid verklaard om een openbaar wandelpad te realiseren. Dit zal o.a. leiden langs de nieuw geplante struweelhagen en de ruïne van het voormalige poldermolentje, waarschijnlijk het enige van deze soort dat in Limburg aanwezig is.

Omdat er nog onduidelijkheid is over de toekomstige bestemming van de voormalige steenfabriek, alsmede de inrichting van natuurlijke oevers langs de Maas en door de Gebrande Kamp, zal een deel van het beoogde struinpad (tussen het Genneperhuis en de uitmonding van de Teelebeek) op dit moment nog niet gerealiseerd kunnen worden. Het plan is wel kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat en hopelijk zal dit binnen enkele jaren een plekje krijgen in hun plannen. Daarom werden vervolgens de mogelijkheden verkend voor een wat korter wandelingetje van in totaal ongeveer 5 km. Dit voorziet in een startplaats op het punt van samenkomst van de Ketsestraat en de Vliegop en sluit hier ook aan op het enkele jaren geleden door stichting Cultuurbehoud Milsbeek gerealiseerde “Rondje Milsbeek”. Op deze startplaats wordt met medewerking van de gemeente Gennep een nieuwe picknickplaats gerealiseerd. Het bestaande bord van het “Rondje Milsbeek” op die plek, zal qua tekst worden aangepast en als startbord gaan fungeren. Via een klaphekje langs een nieuw gegraven meanderend deel van de Teelebeek kan langs de beek richting Bloemenstraat worden gewandeld. De route voert door het leefgebied van de das, de vos en de bever. De Bloemenstraat kan met behulp van 2 klaphekjes worden overgestoken en vervolgens kan langs de beek richting Bloemenkamp worden gewandeld. Wederom met de hulp van klaphekjes wordt hier weer een oversteekmogelijkheid gerealiseerd en kan men het natuurgebiedje “De Gebrande Kamp” in wandelen. Achter het als historisch element te handhaven voormalige smalspoorbruggetje van de steenfabriek wordt met behulp van twee reusachtige stapstenen een oversteekmogelijkheid van de Teelebeek gecreëerd.

Men kan zodoende tot aan ‘Moeder Maas’ struinen en langs de andere zijde van de Teelebeek terug door de Gebrande Kamp weer richting Bloemenkamp. Het IVN heeft vastgesteld dat de Gebrande Kamp het broedgebied is van meer dan 30 vogelsoorten waaronder de knobbelzwaan, de visdief, de boompieper, de sprinkhaanzanger, de bosrietzanger, de tjiftjaf en de fitis. Ook is er de lepelaar waargenomen. Via de Bloemenkamp kan daarna de Bloemenstraat weer opnieuw worden overgestoken, nu naar het Kreupelpad en van hieruit wordt het eigendom van de familie Sengers in “De Bulten” bereikt. Langs de nieuw aangebrachte beplantingen, het gerestaureerde oude dijkje van het poldertje en de ruïne van het poldermolentje kan er worden gewandeld in de richting van het Sprokkelveld naar een bestaande picknickplaats. De route hoeft niet in zijn geheel te worden gelopen want via openbare onverharde weggetjes zijn afsnijdingen mogelijk.

Voor de realisatie van het ommetje zijn naast de reeds genoemde bijdrage van het Waterschap, door de gemeente Gennep, het IKL, Stichting Cultuurbehoud en SL!M aan de stichting Cultuurbehoud financiële bijdragen toegezegd. Het plan “Herinrichting Tielebeek” nadert inmiddels zijn voltooiing. Verder zullen er informatieborden met foto’s in Nederlandse en Duitse teksten worden geplaatst bij de stenen brug bij de Vliegop, de Bosschebrug, de Roovoort, de “Gebrande Kamp”, de uitmonding van de oude rechtstreekse ontwatering van “De Bulten”, het voormalige smalspoorbruggetje, de Maas, een verdedigingsline uit de Tweede Wereldoorlog en het poldermolentje in De Bulten.

Eind vorig jaar is het project door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek aangemeld voor de provinciale wedstrijd “Kern met Pit 2016”. Hiervoor waren 28 projecten aangemeld en kregen 21 instanties, na een eerste schriftelijke selectie, een uitnodiging om op 23 januari in Grathem voor een jury hun plan te presenteren. ’s Middags werd aangegeven welke projecten volgend jaar als deelnemers door zullen gaan. Uit de uitslag van de jury bleek dat ons project daarvoor tot de 17 deelnemers gaat behoren en dat wij daarvoor al een prijs van € 1.000,-- aan onze begroting toe mogen voegen ter dekking van de kosten. We hebben dat gedaan met een uitgebreid projectplan met fotomateriaal en een filmpje van 10 minuten, gemaakt met een drone boven de Teelebeek en de Gebrande Kamp. Voor de realisering van onderdelen van het plan zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers van stichting Cultuurbehoud Milsbeek, SL!M en buurtvereniging “De Sprokkelaars”. Het is de bedoeling dat met dit struin- en wandelpad niet alleen de Maas beter bereikbaar wordt voor wandelaars, ook zal hiermee invulling worden gegeven aan de kersverse slogan “Historie langs oevers van Maas en Niers”. We hopen ook dat het een aanjager zal zijn voor verdere recreatieve ontwikkelingen langs de Maas, de Niers en de Bloemenstraat met omgeving.

 

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl